Nyereményjáték szabályzat

Szervező cég neve és elérhetősége:
Avalanche Artwork Kft. (1092 Budapest, Erkel u. 6. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-696158, adószám: 12638262-2-41, képviseli: Békefi András).
A felmérés, kutatás időtartama:
2018. augusztus 5–2018. szeptember 15.
Nyeremény:
20 db páros belépőjegy az Ország Gerinctornája című rendezvénysorozat, nyertes által választott rendezvényére.

Részvételi szabályzat

A kutatásban, felmérésben természetes magánszemélyek vehetnek részt. A kérdőív teljes kitöltése nem kötelező, az önkéntes válaszadáson alapul.
Szervező egy e-mail címről csak egy darab kitöltött kérdőívet fogad el. Többszörös kitöltés esetén az első elküldött kérdőívet veszi alapul.
Kitöltő e-mail címe megadásával hozzájárul, hogy a kutatás eredményét megkapja, melyet Szervező 2018. október 31-ig küld el a megadott e-mail címre.
A kérdőív kitöltésével kitöltő részt vesz a Szervező által hirdetett nyereményjátékban, melynek sorsolása 2018. október 15-én történik és a nyerteseket 2018. október 31-ig értesíti a megadott e-mail címre küldött értesítésben.

Nyeremény átvétele

A nyereménysorsolás eredményéről szóló értesítő e-mailben Szervező személyes adatokat kér annak érdekében, hogy a nyereményt a nyertes számára postázza.

A kutatás célja

A gerincbántalmakkal küzdő emberek életkörülményeinek minél alaposabb megismerése és ezáltal az Ország Gerinctornája című rendezvénysorozat programjának és a felkért előadók előadásainak minél relevánsabb tematikával és tartalommal történő kidolgozása.

Adatvédelem

A kutatással és a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelést Szervező végzi.
Szervező a kutatást anonim módon végzi, a beérkező információkat anoním módon dolgozza fel és tárolja, arról személyes állapotra következtetni vagy adatokat összekapcsolni nem lehet. A beküldött kérdőívek tartalmát feldolgozás alatt tárolja, viszont a kutatási eredmény összegzése után az egyénileg kitöltött kérdőívek törlésre kerülnek. Azon felhasználók adatai – jelen esetben az e-mailcím –, akik a kutatásban részt vettek és megkapták a kutatás összefoglalóját és az esetleges nyereményről való értesítést 2018. október 31. automatikusan törlésre kerülnek.
Szervező a megadott e-mail címeket és kérdőíveket sem harmadik fél felé nem továbbítja, sem saját célra mint hírlevélküldés nem használja fel, csak abban az esetben, ha a kitöltő külön feliratkozott hírlevélre a megadott módokon.

Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felelősség kizárása

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei.
Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért.
Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.
Szervező nem vonható felelősségre a szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Kitöltők által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Kitöltő magatartása, a Kitöltő által a részvétel során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

Egyéb feltételek

A nyeremények másra átruházhatóak, azonban pénzre át nem válthatóak. A nyertes Kitöltőt a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.
A nyeremény felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Kitöltőt terhelik (pl. a nyeremény felhasználásának helyszínére történő utazás költsége).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.
Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Kizárások

Szervező cég munkatársai és azok közeli hozzátartozói a nyereményjátékban nem vehetnek részt.

Budapest, 2018 augusztus 5.